A Csajszi Autósiskola Kft adatkezelési nyilatkozata

1. Bevezetés

A Csajszi Autósiskola Kft (2141 Csömör, Rét u. 16.), a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Csajszi Autósiskola Kft fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amennyiben tevékenységében bekövetkezett változás, ill. a jogszabályi környezet változása azt indokolttá teszi. A Csajszi Autósiskola Kft adatkezelési alapelveinek jogszabályi háttere:
2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról “infotörvény”
2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (új PTK)

2. Az adatkezelő adatai, és elérhetősége

Név: Csajszi Autósiskola KFT
Székhely: 2141 Csömör, Rét u. 16
Adószám: 23512557-2-13
Képviselő: Kertesi Tünde
E-mail: info@csajsziautósiskola.hu
Telefon: +36-20-375-8804
Weboldal: www.csajsziautósiskola.hu

3. Fogalmak meghatározása

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének célját és eszközét meghatározza önállóan, vagy másokkal együttműködve.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében a személyes adatokat kezeli.
Személyes adat: minden olyan információ, amely alapján egy magánszemély mással össze nem téveszthetően beazonosított, vagy beazonosítható. Ilyen személyes adat a vezeték- és utónév, lakcím, nevet tartalmazó email cím, adóazonosító szám, TAJ szám, személyi igazolványszám, valamint az adatból levonható, a magánszemélyre vonatkozó következtetés.
Adatkezelés: a személyes adatokkal, adatállományokkal kapcsolatos műveletek összessége, függetlenül attól, hogy azok automatizálva, vagy nem automatizált módon történnek: így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, felhasználás, közlés, továbbítás, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az adatkezelővel.
Az érintettek köre: azok a szemtermészetes személyek, akik fel szeretnék venni a kapcsolatot a szolgáltatóval, és személyes adataik alapján beazonosíthatók.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló konkrét kinyilvánítása, nyilatkozata, hogy beleegyezését adja személyes adatainak kezeléséhez.

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek

A személyes adatok gyűjtése, kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, ill. törvényi felhatalmazás alapján az abban meghatározott körben rendelet elrendeli.
Az adatkezelés céljai szempontjából csak a szükséges adatok gyűjtésére kell korlátozódni.
A személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek, továbbá törvényesnek kell lennie.
A személyes adatokat olyan formában szükséges kezelni, hogy biztosítva legyen a személyes adatok védelme, biztonsága. (Technikai, szervezési intézkedések.).

A Csajszi Autósiskola Kft adatkezelése során:

  • megőrzi, megvédi az információkat, jogosulatlan hozzáférés ellen védett
  • biztosítja, hogy csak az arra jogosult személy férhessen az adatokhoz (rendelkezésre állás)
  • hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége)
  • változatlansága igazolható (adatintegritás)
  • a szolgáltató informatikai rendszere védett a kémkedés, szabotázs, számítógépes vírusok ellen.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely a kezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé az érintett személy beazonosítását.
A személyes adatok kezelése az érintett – megfelelő, közérthető és részletes tájékoztatáson alapuló – beleegyezése alapján történhet.
18. életévét be nem töltött személy nevében törvényes képviselője adhat hozzájárulást.
A személyes adatok továbbítása, az egyes adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett hozzájárul, ill. azt rendelet írja elő.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, információ felfedésére, módosítására vezetnek.
A Csajszi Autósiskola meg tesz minden tőle elvárható óvintézkedést ezek kivédésére.

5. A Csajszi Autósiskola Kft által kezelt személyes adatok köre

név
születési hely, időpont
édesanya neve
személyi igazolvány száma, betűjele, érvényességének ideje
tartózkodási lakcím, értesítési cím
vezetői engedély száma
telefonszám, e-mail cím

6. Az érintettek jogai

Hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy a szolgáltatótól felvilágosítást kapjon arra vonatkozóan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, jogosult, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon
Helyesbítéshez való jog: az érintett kérésére az adatkezelő késedelem nélkül köteles a rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítésére
Törléshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő haladéktalanul törölje a rá vonatkozó személyes adatokat

7. Jogorvoslati lehetőségek

A Csajszi Autósiskola Kft a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, azt bíróság, vagy az adatvédelmi biztos elrendelte, vagy az adatok tárolásának törvényben megszabott határideje lejárt. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az kizárólag a szolgáltató, adatkezelő jogának érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály írja elő. A tiltakozást írásban kell benyújtani, amelyre az adatkezelő 15 napon belül a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Indokolt tiltakozás esetében az adatkezelő az adatkezelést megszünteti.

8. Weboldalon történő online adatkezelés

A Csajszi Autósiskola Kft weboldalán személyes adatokat nem kezel, nem kér, nem továbbít.

9. A Csajszi Autósiskola ügyfélszolgálata

Az irodai, telefonos ügyfélszolgálatot, továbbá az e-mail kezelését a szolgáltató látja el.

10. Jogi nyilatkozat

A Csajszi Autósiskola Kft nem vonható felelőségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen más eseménnyel kapcsolatosan, ami nem áll irányítása alatt.
Semmilyen módon nem felelős a papír vagy elektronikus formában érkezett levélben szereplő adat elvesztéséért.
Nem felelős bármely szoftver nem megfelelő működéséért, programhibáért, technikai hibáért.
A Csajszi Autósiskola fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, ill. működését tartósan vagy átmenetileg szüneteltesse.

11. Jogorvoslat

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-nál lehet élni:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 3911400
E-mail: ugyfelszolgalat kukacnaih pont hu

12. Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-től lép hatályba.

Budapest, 2018. május 24.
Kertesi Tünde
Csajszi Autósiskola Kft képviselője